دانستنی(1)
دانستنی های(1)    مگه میشه ۶۴با ۶۵ مساوی باشه                                                                                                         

[ دوشنبه هفتم اسفند 1391 ] [ 17:41 ] [ سارا گزاف ] [ ]
دیدنی ها (1)
هر چی باشه نوبت ی استراحته                                                       
[ دوشنبه هفتم اسفند 1391 ] [ 17:34 ] [ سارا گزاف ] [ ]
رابطه فیساقورس
فیساقورس:برای اموختن درس فیساقورس به قسمت دیگر امکانات مراجعه کنید
[ یکشنبه بیست و نهم بهمن 1391 ] [ 23:38 ] [ سارا گزاف ] [ ]
دوران

دوران: (rotation)

                                                                                      دوران به معنی چرخش ، چرخیدن و دور گردیدن می با شد و در ریاضی                                                                                           گرداندن یک شکل حول یک نقطه یا خط را دوران می نامیم .

                                                                                                          دوران دو نوع می باشد:

نماد های دوران مرکزی،

                                                                                          و نمادهای دوران محوری را نشان می دهند.

                                                 

                                                           

مجموعه دوران ها: مجموعه ای از دوران هاست که پس از انجام دوران وضعیت شکل و رنگ آن را حفظ می کنند. گاهی مجموعه دوران ها را مجموعه تقارن ها نیز می نامند.

مجموعه ی را مجموعه ی دوران ها ی شکل                                                                                      بالا می نامیم.

[ یکشنبه بیست و نهم بهمن 1391 ] [ 23:31 ] [ سارا گزاف ] [ ]
(برگه امتحانی ترم اول سال سوم راهنمایی)
(برگه امتحانی ترم اول سال سوم راهنمایی)                                                                                                                            1-جا های خالی را باعدد یا کلمات مناسب بر کنید.                                                                                                          الف)مجموع دو عدد اول فرد همواره عددی-----است.(اول.مرکب)                                                                                                 ب)9 برابر عدد 37 عددی-----است.                                                                                                                                    ج)حاصل عبارت(9+)-(9-)مساوی-----است.                                                                                                                         د)در حالتی که خط و دایره فقط یک نقطه ی مشترک دارند خط بر دایره-----است.                                                                        
2-جملات درست را با علامت(تیک)و جملات نا درست را با                 علامت(ضربدر)مشخس کنید.                                                                                                                                             -یک دایره زاویه های محاطی روبرو به یک کمان با یکدیگر مساوی اند.                                                                                       -بردار های مساوی همواره با هم موازی اند.                                                                                                                          -هر عدد صحیح مثبت یک عدد طبیعی است.                                                                                                                       -مجموعه ی{1>×. n ×ا×}.دو عضو دارد.                                        
3-در هر یک از جملات زیر گزینه ی درست را انتخاب کنید.                                                                                                      الف)چنانجه خطی بر دایره ای مماس باشد زاویه ی بین شعاع دایره و خط مماس در نقطه تماس چند درجه است؟                                            1-180          2- 90        3-45         4-60                                                                                                                   ب)اگر12=a و4=b وab=×باشد انگاه × برابر است با:                             1-3             2-16         3-48         4-8                                                                                                                      ج)همه ی عدد های طبیعی مضربی از-----هستند.                                1-صفر هستند    2-یک هستند     3-ده هستند     4-صد هستند                                                                                         د)چند وتر به طول 8 دایره ای به شعاع 3 وجود دارد؟                              1-صفر              2-بی شمار       3-1 عدد       4-2 عدد                
 4-در مجموعه ی زیر اعداد مرکب را مشخس کنید.                                                                                                                                                                               {(3-) , 91 , 71 , 53 , 1}=a                                                                                                         
                                                      1                                  5- 30 کارگر کاری را 66 روزه انجام میدهند.----کارگران همان کار را چند روزه انجام میدهند؟                              3                                                                                                                                                                                                                                      
6-حاصل عبارت های زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.                                                                                 5   3                                                                                   = 4×16(الف                                                          2     4       4                                           9   7       3=×[(0/8)÷(2/4)](ب                                              5×15                                                                               =----------(ج                                                                4     6                                                                                    15×5                                                                        
                                                                                          7-اگرباشدb حاصل  b+1 راحساب کنید.                                                     10=2             4                                                                                                                                                                
8-از عدد 27/31 تا دو رقم اعشار جذر بگیرید.                                                                                                                                                                                                                             
9-جزر عددی1/6 و باقی مانده ی ان 0/13 میباشد.انگاه ان عدد را حساب کنید.                                                                                                                                                                                 
10-مجموعه های زیر را به زبان ریاضی بنویسید.                                                                                                                                                  ={...و6-و7-و5-}=ب      ={...8و6و4و2}=a                                                                                                                                                                                                                     
11-عضو های مجموعه های زیر را بنویسید.                                                                                                                                               ={2>×>2- .زد € ×ا×}=ب          ={1>×. n € ×ا×}=a                                                                                                                                                                                           
 11-حاصل عبارت زیر را به دست اورید.                                                                                                                                                                                                      =(7/5-)-(2/5-)                                                                                                                    
 12-برای شکل روبرو یک جمع برداری بنویسید.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                            اگربردار3i-2j=aوb=ا5اباشد مختصات بردار × را حساب کنید.                                          4                                                                                                                     =4a+2b=×                                                            
13-بردارا 3 ا=ب و ت=ا-2 ا را بر روی یک محور مختصات رسم کنید.                     2                1 

                                                                                                                                                                                                                                      


                                                                                                                       

[ جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ] [ 18:13 ] [ سارا گزاف ] [ ]
(هندسه1=دایره)
 
فصل هفتم(هندسه1=دایره)                                                                                             دایره=منهنی بسته ای است که تمام نقاط روی                                 بیرامون ان تا نقطه ای از درون به نام مرکز به یک اندازه باشد.                                                                                          اجزای دایره عبارت اند از:                                                                                                                                        1-کمان:قسمتی از دایره است که بین دو نقطه مهدود شده است.                                                                                               2-وتر:باره خطی است که دو سر گمان را به هم وصل میکند.                                                                                                  3-قطر:بزرگترین وتر دایره نام دارد که از مرکز دایره میگذرد.                                                                                                     4-شعاع:باره خطی است که مرکز دایره را به محیط ان وصل میکند.                                                                                            نکته1=هر دایره بی نهایت اجزا دارد.                                                                                                                              نکته2=شعاع دایره را همیشه با حرف (r) نامگذاری میکنند.                                                                                                  وضعیت یک دایره و یک نقطه نصبت به هم:                                                                                                                         1-نقطه روی دایره است.                                                                                                                                               2-نقطه در درون دایره قرار دارد.                                                                                                                                          3-نقطه در خارج از دایره وجود دارد.                                                                                                                                      وضع یک خط و یک دایره نسبت به هم:                                                                                                                                     1-خط خارج از دایره باشد.                                                                                                                                                2-خط بر دایره مماس باشد.                                                                                                                                               3-خط دایره را قطع کند.                                                                                                                                                    زاویه ی مرکزی=زاویه ای است که راس ان مرکز دایره و ضلع های ان شعاع دایره باشد.                                                                                                                                                        _اندازه ی هر زاویه ی مرکزی با کمان مقابلش برابر است.                                                                                                             _زاویه دو جور در ان نامگذاری میشود با یک کلمه و یا با سه کلمه.                                                                                               زاویه ی محاطی=زاویه ای است که راس ان روی محیط دایره و ضلع های ان وتر دایره است.                                                                                                                                                            _یک زاویه ی محاطی اندازه ان برابر با نصف کمان مقابلش است.                                                                                   

[ چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 ] [ 20:55 ] [ سارا گزاف ] [ ]
حق تقدم در عبارت های ریاضی
حق تقدم در عبارت های ریاضی چگونه است؟(مهم)                                                                                                                                       1-برانتز یا کروشه                                                                                                                                                                                  2-توان                                                                                                                                                                                                3-ضرب و تقسیم                                                                                                                                                                             4-جمع و تفریق از چب به راست                            

[ چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 ] [ 20:13 ] [ سارا گزاف ] [ ]
دستگاه مختصات
فصل ششم(دستگاه مختصات)                                                                                                                                    

                                                                         دستگاه مختصات=دو محور عمود بر همرا گویند که محور افقی را                                                                                           محور طول ها و محور عمودی را محور عرض نامگذاری کرده اند.                                                                                 نکته1=اگر نقطه ای بر روی محور طول ها قرار گرفته باشد عرض ندارد.                                                                                           و اگر نقطه ای بر روی محور عرض ها واقع شده باشد طول ندارد.                                                                                               بردار مختصاتی=بردار باره خط جهت دار است.                                                                                                                     این بردار را با سه روش نامگذاری میکنند:                                                                                                                                1-دو سر باره خط را با دو حروف انگلیسی بزرگ نامگذاری میکنند.                                                                                              2-فقط با یک حرف انگلیسی کوچک نامگذاری میکنند.                                                                                                                    3-فقط با یک عدد مانند عدد 5 نامگذاری میکنند.                                                                                                                 نکته2=برداری را مساوی میگویند که:هم اندازه/هم جهت/موازی باشند.                                                                                         بردار مختصاتی دو حرکت دارند:حرکت طولی(راست+ و چب-)و حرکت عرضی(بالا+و بایین-).                                                                                                                                                   جمع بردار ها:                                                                                                                                                                   1-روش مثلثی:محل اتصال دو بردار یک ابتدا و یک انتها میباشد.                                                                                                      2-روش متوازی الاضلاع:محل اتصال دو بردار دو ابتدا باشد.                                                                                                           ویزگی بردار جمع=یک سمت ان دو ابتدا و سمت دیگر دو انتها وجود دارد.                                                                                        نکته3=اگر تعداد بردار هایی که با هم جمع میشوند بیشتر از دو تا باشد                                                                                          باید برای رسم بردارجمع ان ها ابتدای بردار اول را به انتهای بردار اخر وصل کنیم.                                         

[ سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 ] [ 15:42 ] [ سارا گزاف ] [ ]
اعداد صحیح
  فصل بنجم(اعداد صحیح)                                                                                                          نکته1=زمانی که دو عدد صحیح مثبت باشد:مجموع دو عدد را به دست                                                                                     میاوریم و با علامت مثبت می نویسیم.مثال=                                                                                        (5+)=(3+)+(2+)                                                                    نکته2=زمانی که دو عدد منفی صحیح هستند:مجموع دو عدد را به دست                                                                                    میاوریم و با علامت منفی می نویسیم.مثال=                                                                                                                     (5-)=(3-)+( 2-)                                                            نکته3=زمانی که یک عدد صحیح منفی و دیگری مثبت باشد تفاضل این دو                                                                                          را به دست اورده و با علامت ان که تعدادش بیشتر باشد می نویسیم.      مثال=                                                                     (1+)=(3+)+(2-)                      

                

[ دوشنبه بیستم آذر 1391 ] [ 15:52 ] [ سارا گزاف ] [ ]
مجموعه نویسی
  فصل چهارم(مجموعه نویسی)                                                                                                  نکته1=یک مجموعه به چهار طرق بیان میشود:                                                                                                                        1-روش توصیفی                                                                                                                                                             2-نوشتن اعضای مجموعه                                                                                                                                                 3-نوشتن با علایم ریاضی                                                                                                                                                     4-با کمک محور                                             

[ دوشنبه بیستم آذر 1391 ] [ 15:32 ] [ سارا گزاف ] [ ]
جزر
  فصل سوم(جزر)                                       1=1×1                                                                                                                                                                         4 =2×2               نکته ها=                                                                                                                   9=3×3                                                                                                                                                                     16=4×4                                                                                                                                      25=5×5                                                                                                                                                                                                                                                  36=6×6                                                                                                                                                                                                               49=7×7                                                                                                                                                                                                                                                      48=8×8                                                                                                                                                                                                                                                              81=9×9                                                                                                                                                                                                                                                           100=10×10                      جزر=ریشه یابی اعداد را جزر می نامند.                                                                                                                                امتهان جزر=                                                                                                                                                                       1-عدد اصلی=باقی مانده+(خود جواب جزر×جواب جزر)                                                                                                              2-حاصل ان بزرگ تر از باقی مانده شود=1+(2×جواب جزر)                        

[ شنبه هجدهم آذر 1391 ] [ 18:19 ] [ سارا گزاف ] [ ]
(باسخ3)
(باسخ3)                                                                                                                      9     9     9    2                                                               6    3    4 ÷ 12   12×3                                                              ( -----)=--------=--------                                                              3      7    4      7   9                                                                            3÷3      3×4                                                                                                                                                                          

[ جمعه هفدهم آذر 1391 ] [ 21:0 ] [ سارا گزاف ] [ ]
(باسخ2)
(باسخ2)                               18   ×    6  3      ×   3                                                                     2=2 = ( 2) = 2=64                                                                                                     برای حل کردن این سوال کافیست عدد 64 را به عدد 2 تجزیه کنید بس از                                                                                         تجزیه کردن حالا شما دارای دو توان هستید بس برای تبدیل کردن این دو                                                                                            به یکی یاد توان در توان میوفتی و وقتی این دو توان را در هم ضرب میکنیم                                                                                            توان 18 را به ما میدهد و باسخ × ما به دست می اید.                                                                             

[ جمعه هفدهم آذر 1391 ] [ 20:19 ] [ سارا گزاف ] [ ]
(باسخ1)
(باسخ1)                       7        7        7                                                                        ( 5 )= ( 5) ÷ ( 25)                                                                                                                                                                                       در سال بیش دانیستیم که برای باسخ دادن به یک سوال توان ابتدا باید به                                                                                        بایه و توان هر دو عدد نگاه کرد اگر توان ها یکی بودند حاصل بایه ها و اگر                                                                                        بایه ها یکسان بودند حاصل توان ها را به دست میاوریم.                                                                                                          درضرب=بایه ها در هم ضرب میشوند میشوندو توان ها با هم جمع میشوند.                                    در تقسیم= بایه ها در هم تقسیم میشوند و توان ها از هم کم می شوند.                                                           20       4  5                                                         ( 5 ) =( 3 )                                                                                                                                                  برای حل کردن این سوال کافیست توان 5 را در توان 4 ضرب کنیم.                                                                                                     

[ جمعه هفدهم آذر 1391 ] [ 15:12 ] [ سارا گزاف ] [ ]
توان
  فصل دوم (توان)                                                                                                                                                                                                        نکته1= حاصل یک عدد منفی به توان زوج برابر با عددی مثبت خواهد بود.                                                                                  نکته2= حاصل یک عدد منفی به توان فرد برابر با عددی منفی خواهد بود                                                                                نکته3=حاصل هر عدد توان دار به توان صفر (0) برابر یک خواهد بود.                                                                                                                4       4                                          نکته4=حاصل عدد (3-) با 3- برابر نمیباشد زیرا در عدد اول علامت و عدد                                                                                   هر دو به توان 4 میرسند ولی در عدد دوم فقط عدد 3 به توان 4 میرسد.                                                                                              سوالاتی که در این فصل میبینید                                                                                                                                     1-حاصل عبارت زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.                                                                4   5           7        7                                                                =( 3 )       =(5) ÷ (25)                                                                           ×      3                              2-تساوی های زیر را کامل کنید.                       2  = 64                            3-کسر زیر را ساده کنید.                                        9      2                                                                                     12×3                                                                                 = ------                                                                                    9  7                                                                                                   4×3                                                                                                                                                                                                                                                                          

[ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 ] [ 17:42 ] [ سارا گزاف ] [ ]
باسخ4
(باسخ4)               (51و63و71و78)=                                                                                                                               1-به عدد 78 نگاه کنید به نظر شما عددی اول است؟                                                                           بله.چون به عدد3 بخش بذیر است.                                                                                                                                      2-حالا به عدد 71 نگاه کن حالا چه؟                                                                                                                                                                         خیر.چون به هیچ کدام از اعداد اول کوجک تر از 10 بخش بذیر نیست.                                                                                             3-حال به عدد 63 نگاه کن حالا چه؟ خیر.زیرااین عدد بر 3 بخش بذیر است.                                                                                                                                                               4-عدد51 چطور؟خیر.زیرا بر عدد 7 بخش بذیر است.                                

[ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 ] [ 15:4 ] [ سارا گزاف ] [ ]
باسخ3
(باسخ3)            91                                                                                           2                                                                                         3                                                                                         5                                                      7                                                                                                                    برای دانستن این که ایا عددی مانند عدد بالایی اول است یا خیر نخست                                                                                          باید اعداد کوچک تر از 10 را نوشت سبس دید که کدام یک از این اعداد                                                                                                اول بر عدد 91 بخش بذیر است حالا ایا به نظر شما این عدد اول                                                                                    است؟خیر.چرا؟زیرا بر هیچکدام از این اعداد بخش بذیر نیست 

[ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 ] [ 14:40 ] [ سارا گزاف ] [ ]
باسخ2
(باسخ2)        51 50 49 48 47 46 45 44 43  42 41                                                                                                                                                                                                                 برای حل کردن این تمرین ابتدا باید اعداد بین 40 تا 52 را نوشت سبس درگوشه ای از این تمرین اعداد اول کوچک تر از 10 را نوشت و اول اعدادی را که بر عدد 2 بخش بذیر است را خط بزنیم ومانند این همین کار را با بقیه ی اعداد انجام دهید و در اخر اعدادی که باقی میمانند عبارت اند از:41و43و47 ایا همین اعداد برایت باقی ماندند؟افرین به هوشت.                                                                                                                                                                                    

[ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 ] [ 14:19 ] [ سارا گزاف ] [ ]
اعداد اول و مرکب
فصل اول(اعداد اول و مرکب)                                                                                                                          (نکته های مهم)=اعداد طبیعی=اعدادی هستند که برای شمارش از انها استفاده میشود.                                                                  مثال=                                                                               (1,2,3 ) =n                                                                                                                                                                  (نکته شماره 2)=اعداد طبیعی 3 نوع هستند=اعداد اول_اعداد مرکب_عدد1.                                                                          اعداد اول=اعدادی هستند که فقط دو مقسوم علیه دارند(خود عدد و 1).                                                                                          اعداد مرکب=اعدادی هستند که بیش از دو مقسوم علیه دارند.                                                                                                     عدد 1=نه مرکب است و نه اول(خنثی).                                                                                                                                 الگوریتم غربال: در خانواده 90 ها تنها عدد97 اول است.                                                                                                                 (در الگوریتم غربال=از عدد 1 تا 20 این اعداد تنها بر اعداد 2و3و5و7 بخش                                                                                پذیر هستند_از عدد 121تا168این اعداد تنها بر اعداد 2و3و5و7و11 بخش                                                                                پذیر هستند.                                                                                                                                                                                      سوالاتی که در این فصل میبینید                                                                                                                                                                                                                                   2_اعداد اول بین 52تا40 را مشخس کنید؟                                                                                                                                   3_ایا عدد 91 اول است؟ چرا                                                                  

4_در مجموعه مقابل اعداد اول را مشخس کنید. ( 51,63,71,78) =a                                                

                                                                          

[ چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 ] [ 20:15 ] [ سارا گزاف ] [ ]
رابطه الگوی الگریتم غربال
[ چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 ] [ 19:32 ] [ سارا گزاف ] [ ]